shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
          โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนหัวไผ่ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2500 และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 
 
 

 
 
   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

Engine by shopup.com