shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

สินค้า

เรียงตาม :
 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   1661

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   1608

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   1577

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   1599

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   1597

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   1591

Engine by shopup.com