shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

ดูหน้า

กลุ่มงานงบประมาณและบุคคล

File เรื่อง
บันทึกข้อความขออนุญาตดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564-2566
แผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564
   


08 มีนาคม 2565

ผู้ชม 1394 ครั้ง

Engine by shopup.com