shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

ดูหน้า

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  เป็นรูปลูกสิงห์ใต้รัศมีแผ่ผงาดอยู่บนตัวอักษรย่อ "ห.ผ.ว." มีคำเต็มว่า โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมอยู่ด้านบน

         

 ปรัชญาประจำโรงเรียน

           ปญ.ญา  โลกสมิ  ปช.โชโต

       ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

        เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม  นำชุมชน

 

สีประจำโรงเรียน

     

      ขาว – แดง

      สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม

      สีแดง  หมายถึง  ความแข็งแรง  อดทน  ขยันหมั่นเพียร

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 

    ต้นไผ่ เป็นพืชตระกูลหญ้า  ขึ้นเป็นกอ  ลำต้นเป็นปล้องๆ  มีหลายชนิด  นำส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย

 

 


17 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 2980 ครั้ง

Engine by shopup.com