shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

ดูหน้า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

            วิสัยทัศน์

  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

             พันธกิจ

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย คุณธรรมคุณลักษะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 2. พัฒนาการบริหารด้วยระบบคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
 3. จัดกระบวนการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

            เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีศักยภาพเป็นพลเมืองโลก
 2. นักเรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมภิบาล
 6. โรงเรียนมีการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากชุมชน องค์กรภายนอกและเครือข่ายร่วมพัฒนา

            เป้าหมายโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เพื่อให้ผู้เรียน

 1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
 3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
 4. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติเพิ่มสูงขึ้น
 5. มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน
 6. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
 7. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
 8. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
 9. มีสุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม


16 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 3301 ครั้ง

Engine by shopup.com