shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

ดูหน้า

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนหัวไผ่ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2500 และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยใช้

โรงเรียนปริยัติธรรมของวัดธรรมสังเวชเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

            ปี พ.ศ. 2502 ย้ายไปเรียนศาลาการเปรียญวัดธรรมสังเวช

            ปี พ.ศ. 2507 ได้ย้ายไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนเมืองสิงห์บุรี   (ปัจจุบันคือโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี สังกัด สปช.) 

            ปี พ.ศ. 2510 ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารถาวรเอกเทศในที่ดินของวัดโพธิ์ชัย  หมู่ที่ 10   ตำบลหัวไผ่   อำเภอเมืองสิงห์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี   เนื้อที่ 27 ไร่ 2 งาน  28  ตารางวา และเป็นที่ตั้งโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมจนถึงปัจจุบัน

           ปีงบประมาณ 2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ครึ่งหลังงบประมาณ 1,450,000 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)เปิดใช้เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  พ.ศ. 2524

            ปีงบประมาณ 2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ค  อีกครึ่งหลัง งบประมาณ 3,988,000 บาท  (สามล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน )

          โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมมีพระเกศีวิกรม อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย  เป็นผู้อุปการะตั้งแต่เปิดสอนครั้งแรกโดยมีประชาชนตำบล

หัวไผ่เป็นผู้สนับสนุน  ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดทั้ง  5 วัด  ในเขตตำบลหัวไผ่ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหัวไผ่ และชมรมศิษย์

เก่าโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เป็นผู้อุปการะโรงเรียน เมื่อปีการศึกษา 2540 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น                  

 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

 


16 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 3879 ครั้ง

Engine by shopup.com