shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

สินค้า

เรียงตาม :
 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   675

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   674

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   646

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   656

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   655

 • จาก 1,000.00 บาท
  ราคา 1,000.00 บาท

   06 มิ.ย. 2560

   657

Engine by shopup.com