shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูหน้า

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 26.08  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 10 13 18.84  
3 มัธยมศึกษาปีที 3 9 4 13 18.84  
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 4 14 20.28  
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 3 7 10.14  
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 5.79  
Total 38 31 69 100


10 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1357 ครั้ง

Engine by shopup.com