shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูหน้า

ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น ห้องเรียน ชาย หญิง รวม ร้อยละ Action
1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 1 11 4 15 25.00  
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 1 8 4 12 20.00  
3 มัธยมศึกษาปีที 3 1 6 8 14 23.33  
4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 1 0 5 5 8.33  
5 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1 3 2 5 8.33  
6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 1 4 5 9 15.00  
Total 6 32 28 60 100.00


29 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 532 ครั้ง

Engine by shopup.com