shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูหน้า

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนวัดขุมทอง                                              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง

โดย ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง

 https://drive.google.com/open?id=1-YdyWwYYP__bIdvTt3EcpBbvDcMJDY7Y


20 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 959 ครั้ง

Engine by shopup.com