shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูหน้า

สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  เป็นรูปลูกสิงห์ใต้รัศมีแผ่ผงาดอยู่บนตัวอักษรย่อ "ห.ผ.ว." มีคำเต็มว่า โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมอยู่ด้านบน

         

 ปรัชญาประจำโรงเรียน

           ปญ.ญา  โลกสมิ  ปช.โชโต

       ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

        เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม  นำชุมชน

 

สีประจำโรงเรียน

     

      ขาว – แดง

      สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ซื่อสัตย์  สุจริต  ยุติธรรม

      สีแดง  หมายถึง  ความแข็งแรง  อดทน  ขยันหมั่นเพียร

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

 

    ต้นไผ่ เป็นพืชตระกูลหญ้า  ขึ้นเป็นกอ  ลำต้นเป็นปล้องๆ  มีหลายชนิด  นำส่วนต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย

 

 


17 กรกฎาคม 2560

ผู้ชม 1432 ครั้ง

Engine by shopup.com