shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูหน้า

ครูและบุคลากร

 

 
     
     
 

นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

 
       นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร        กิจการนักเรียน

    
       

 

 

 
 นางสาวอลิสา ภาณุทัต
          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย            หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวเป็นหนึ่ง เฮงสกุล

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นายจิตกร  อาชะวะบูล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

       

 

     

นางสาวจำเนียร  แสงแก้ว

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวธัญนุช เนียมประเสริฐ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางเยาวลักษณ์ ธงทอง
    ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ      หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางปทุมวดี มีนาค
           ตำแหน่งครูผู้ช่วย             กลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       

 

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุลิษา สยมพงศ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        นางสาวสริตา  แขวงชล        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  นางสาวแคทรียา  สมอคร        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

       

 

 

 

 

นายวัลลพ  ธงทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวนิพัทธา  สิงห์พลับ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
   

 


 


19 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 3486 ครั้ง

Engine by shopup.com