shopup.com

 ฝ่ายบริหาร

นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวัฒนา ร่มสายหยุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

061213

ดูหน้า

ครูและบุคลากร

 

 
     
   
 

นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย   
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

 
       

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวัฒนา ร่มสายหยุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

    
       
 นางสาวจำเนียร แสงแก้ว   ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นางวัฒนา ร่มสายหยุด
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายภูมิรัช ลี้จินดา
ตำแหน่งครู  หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
       
นางสุปรีดา เรืองพันธุ์ 
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางศุลิษา สยมพงศ์
   ตำแหน่งครู ชำนาญการ      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายวัชรศักดิ์ ลัดดาแย้ม
            ตำแหน่งครู              กลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางเยาวลักษณ์ ธงทอง
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
    

นางสาวแคทรียา สมอคร
       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย         หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายวัลลพ ธงทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระภาษาไทย

นายจิตกร อาชะวะบูล
ตำแหน่งครู ชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
      นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
        ตำแหน่งครูผู้ช่วย            หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   
      นายสมปอง  ใจกล้า

          ครูอัตราจ้าง              หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

      นายธีระภัทท์  น้อยสุข                 ลูกจ้างประจำ

   
       
        
       

 

 


04 มกราคม 2562

ผู้ชม 1859 ครั้ง

Engine by shopup.com