shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูหน้า

ครูและบุคลากร

 

 
     
     
 

นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

 
       

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

    
       
   
 นางสาวจำเนียร แสงแก้ว   ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางสาวอลิสา ภาณุทัต
        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย          กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวเป็นหนึ่ง เฮงสกุล

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

       
 
นางสุปรีดา เรืองพันธุ์ 
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางศุลิษา สยมพงศ์
   ตำแหน่งครู ชำนาญการ      กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางเยาวลักษณ์ ธงทอง
            ตำแหน่งครู              กลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางปทุมวดี มีนาค
ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    

นางสาวแคทรียา สมอคร
       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย         หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายวัลลพ ธงทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระภาษาไทย

นายจิตกร อาชะวะบูล
ตำแหน่งครู ชำนาญการ  
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
      นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
        ตำแหน่งครูผู้ช่วย            หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
   
      นายสมปอง  ใจกล้า

          ครูอัตราจ้าง              หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

      นายธีระภัทท์  น้อยสุข                 ลูกจ้างประจำ

  นางสาวนิพัทธา  สิงห์พลับ

       เจ้าหน้าที่ ธุรการ

 
       
        
       

 

 


26 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 2350 ครั้ง

Engine by shopup.com