shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูหน้า

ครูและบุคลากร

 

 
     
   
 
 

นางสาวชนิดา คงสำราญ
 ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

 
       นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
      ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร        กิจการนักเรียน

    
       

      นางสาวแคทรียา  สมอคร        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายวัลลพ  ธงทอง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวจำเนียร  แสงแก้ว

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวธัญนุช เนียมประเสริฐ

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

       

 

 

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ

ตำแหน่ง ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       นางสาวสริตา  แขวงชล        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววราภรณ์ เกสแก้ว
    ตำแหน่งครูผู้ช่วย

   กลุ่มสาระวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

นางเยาวลักษณ์ ธงทอง
    ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ      หัวหน้ากลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       

 

นางปทุมวดี มีนาค
           ตำแหน่งครูผู้ช่วย             กลุ่มสาระกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายจิตกร  อาชะวะบูล

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ เทียนทอง
      ตำแหน่งพนักงานราชการ      หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

  นางสาวอลิสา ภาณุทัต
          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย            หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

       

 

 

 

 

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

นางสาวนิพัทธา  สิงห์พลับ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
   

 


 


04 สิงหาคม 2564

ผู้ชม 4196 ครั้ง

Engine by shopup.com