shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูหน้า

เกี่ยวกับโรงเรียน

                               ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

ระทรวงต้นสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

รหัสโรงเรียน

06170101

ชื่อโรงเรียน

หัวไผ่วิทยาคม

อักษรย่อ

ห..ว

ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ

HUAPAIWITTAYAKOM

วันสถาปนาโรงเรียน

25  มกราคม  ..2500

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่   10  ตำบลหัวไผ่  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  

จังหวัดสิงห์บุรี   16000

ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจิตกร  อาชะวะบูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป

นางสุปรีดา  เรืองพันธ์

เนื้อที่โรงเรียน

27   ไร่  2    งาน  28   ตารางวา

ปรัชญาประจำโรงเรียน

ปญ.ญา  โลกสมิ  ปช.โชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

คำขวัญประจำโรงเรียน

เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม  นำชุมชน

สีประจำโรงเรียน

ขาว – แดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไผ่

การจัดชั้นเรียน

1-1-1-1-1-1

 

               


13 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 2148 ครั้ง

Engine by shopup.com