shopup.com

 ฝ่ายบริหาร

นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวัฒนา ร่มสายหยุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

056997

ดูหน้า

เกี่ยวกับโรงเรียน

                               ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

ระทรวงต้นสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานต้นสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่

รหัสโรงเรียน

06170101

ชื่อโรงเรียน

หัวไผ่วิทยาคม

อักษรย่อ

ห..ว

ชื่อโรงเรียนภาษาอังกฤษ

HUAPAIWITTAYAKOM

วันสถาปนาโรงเรียน

25  มกราคม  ..2500

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่   10  ตำบลหัวไผ่  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  

จังหวัดสิงห์บุรี   16000

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร. วัชรพงษ์  แพร่หลาย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

นางวัฒนา  ร่มสายหยุด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจิตกร  อาชะวะบูล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป

นางสุปรีดา  เรืองพันธ์

เนื้อที่โรงเรียน

27   ไร่  2    งาน  28   ตารางวา

ปรัชญาประจำโรงเรียน

ปญ.ญา  โลกสมิ  ปช.โชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก

คำขวัญประจำโรงเรียน

เรียนดี   กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม  นำชุมชน

สีประจำโรงเรียน

ขาว – แดง

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไผ่

การจัดชั้นเรียน

1-1-1-1-1-1

 

                    ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

4

4

8

1

ม.2

6

6

12

1

ม.3

6

5

11

1

รวมมัธยมต้น

16

15

31

3

ม.4

5

4

9

1

ม.5

4

6

10

1

ม.6

9

3

12

1

รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า

18

13

31

3

รวมทั้งหมด

34

28

62

6


20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 1233 ครั้ง

Engine by shopup.com