shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

ดูบทความประกาศโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ วันที่ 10 - 14 มกราคม พ.ศ. 2565

ประกาศโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และออนแฮนด์ วันที่ 10 - 14 มกราคม พ.ศ. 2565

11 มกราคม 2565

ผู้ชม 289 ครั้ง

Engine by shopup.com