shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นายจิตกร อาชะวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอลิสา ภาณุทัต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

 

 

11 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 50 ครั้ง

Engine by shopup.com