shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระหว่างวันที่ 1-16 กรกฎาคม 2564

30 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 113 ครั้ง

Engine by shopup.com