shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความแนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ช่วงวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ช่วงวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ช่วงวันที่ 1-11 มิถุนายน 2564
 
 

26 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 178 ครั้ง

Engine by shopup.com