shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 29 เมษายน 2564 
 

26 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 174 ครั้ง

Engine by shopup.com