shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

03 กรกฎาคม 2563

ผู้ชม 1772 ครั้ง

Engine by shopup.com