shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2564

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนิดา คงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม และคณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมครู ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อชี้แจงนโยบายและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

07 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 2071 ครั้ง

Engine by shopup.com