shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2564

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ชนิดา คงสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม และคณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมครู ประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อชี้แจงนโยบายและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

07 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 2382 ครั้ง

Engine by shopup.com