shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

วันที่ 22 มิถุนายน 2560  โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมจัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2560   ในการนี้ ดร.วัชรพงษ์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวเปิดงานโครงการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีมาให้ความรู้เรื่องหญ้าแฝก  นอกจากนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมกัน ปล่อยปลาและโยนก้อนชีวภาพ  หลังจากนั้นปลูกหญ้าแฝกพร้อมกัน

 

 

 

29 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 1128 ครั้ง

Engine by shopup.com