shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2563

จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2563

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่3/2563 เพื่อเสนอแผนการบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมภายใต้การเฝ้าระวังทางสาธารณสุขเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า(COVID-19)

 

 

 

 

25 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1967 ครั้ง

Engine by shopup.com