shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความสอบวัดและประเมินผล PISA

สอบวัดและประเมินผล PISA

วันที่ 20 มิถุนายน 2560  โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมได้ดำเนินการจัดสอบวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

 

 

 

29 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 826 ครั้ง

Engine by shopup.com