shopup.com

 ฝ่ายบริหาร

นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวัฒนา ร่มสายหยุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

057008

ดูบทความสอบวัดและประเมินผล PISA

สอบวัดและประเมินผล PISA

วันที่ 20 มิถุนายน 2560  โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมได้ดำเนินการจัดสอบวัดและประเมินผล การรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 

 

 

 

29 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 685 ครั้ง

Engine by shopup.com