shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความคณะกรรมการติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

คณะกรรมการติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ณ ห้องโสตทัศศึกษา โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

 

 

 

 

 

25 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 1659 ครั้ง

Engine by shopup.com