shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความกิจกรรมพิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของนักเรียน สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์และกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง

 

 

 

29 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 896 ครั้ง

Engine by shopup.com