shopup.com

 ฝ่ายบริหาร

นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวัฒนา ร่มสายหยุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

061202

ดูบทความกิจกรรมพิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของนักเรียน สะท้อนให้เห็นถึงความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์และกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน ให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง

 

 

 

29 มิถุนายน 2560

ผู้ชม 742 ครั้ง

Engine by shopup.com