shopup.com

 ฝ่ายบริหาร

นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางวัฒนา ร่มสายหยุด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

025706

ดูบทความสวัสดีปีใหม่2561

สวัสดีปีใหม่2561

สวัสดีปีใหม่2561 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียน     หัวไผ่วิทยาคม

04 มกราคม 2561

ผู้ชม 239 ครั้ง

Engine by shopup.com