shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
น.ส.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นางสุปรีดา เรืองพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายจิตกร  อาชวะบูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ดูบทความการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ

ผลการแข่งขันดังนี้
1.การแข่งขันประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.ปลาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับเหรียญทอง
2. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับ ม.ต้นได้รางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ 6
3. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับม. ต้น ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน ลำดับที่ 27
4. การแข่งขัน วาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกาย รางวัลระดับเหรียญทองแดง ลำดับที่ 12

04 มกราคม 2562

ผู้ชม 1063 ครั้ง

Engine by shopup.com