shopup.com

 ฝ่ายบริหาร


 
นางสาวชนิดา คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวไผ่วิทยาคม

นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางเยาวลักษณ์  ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคคล

นายวัลลพ ธงทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุกัญญา ก๋าใจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม
          โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนหัวไผ่ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2500 และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
   
 

      ภาพกิจกรรมโรงเรียน

สาธารณสุขฯเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการสาธารณสุข ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สาธารณสุขฯเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามมาตรการสาธารณสุข ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

การติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายณัฐวัตร มีสมสืบ ปลัดอำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไผ่และคณะเข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ป

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม

Engine by shopup.com